글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
9583   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
8317   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
6600   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
6582   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
13237   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
15620   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
17002   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
21161   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
17145   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
22362   2018-07-23 2018-07-23 16:50
449 Anwar is Free! 이주노조 아노와르 위원장이 석방되었습니다. file
MTU이주노조
7381   2006-04-25 2006-04-25 20:01
April 25, 2006- Seoul, Korea Anwar Hossain, President of the Migrants' Trade Union, was released from immigration detention today at about 5:45 pm after spending the last 11 months in Cheonju Dete...  
448 국가인권위, 출입국관리법 개악안에 대해 인권침해 요소 삭제하라고 권고
MTU이주노조
7377   2009-12-01 2009-12-01 18:40
‘출입국관리법개정안, 외국인 인권보호 여전히 미흡’ 국가인권위원회(위원장 현병철)는 2009년 11월 19일 법무부가 발의한 출입국관리법개정안에 대하여 △영장주의, 엄격한 검문요건 등 형사사법 절차에 준하는 인신보호 규정을 마...  
447 [사진]이주노조 위원장 체류허가 취소 철회 촉구 릴레이 1인 시위 file
관리자
7351   2011-02-26 2011-02-26 14:10
2월 24일에는 진보신당 김은주 부대표님이 수고해 주셨습니다. 2 월 24일에는 민주노동당 홍희덕 의원도 함께해 주셨습니다. 2월 25일에는 민변 노동위원장 권영국 변호사님이 수고해 주셨습니다.  
446 11.30 이주노동자 인권 선언문 Migrant Workers’ Declaration of Human Rights
MTU이주노조
7347   2008-11-30 2008-11-30 17:16
이주노동자 인권선언 경제 도구에서 ‘사람’으로 이곳, 한국에서 우리는 사람이 아닌 경제 도구일 뿐이다. 모든 사람이 누려야 할 존엄과 인간의 권리는 국적과 경제적 능력이라는 벽 너머, 우리 밖에 존재할 뿐이다. 그럼에도...  
445 앰네스티 "한국 이주노동자는 '일회용' 신세" 일하다 손발 잘리면 쫓겨나고, 여성들은 성매매 강요 당해 file
MTU이주노조
7316   2009-10-21 2009-10-21 14:53
앰네스티 "한국 이주노동자는 '일회용' 신세" 일하다 손발 잘리면 쫓겨나고, 여성들은 성매매 강요 당해 국제앰네스티가 한국의 이주노동자들이 고용주로부터 구타에 시달리고, 인신매매 뒤 성적착취를 당하는 등 ‘일회용 노동자’...  
444 Stop Crackdown! - Voice of migrant workers
MTU이주노조
7301   2009-10-08 2009-10-08 17:22
I am an EPS worker form the Philippines. I am an MTU member. I am here on this occasion to express our deep sentiments on this deeply saddening situation of migrant workers especially now. I ha...  
443 이주노조 연대단위 2차 회의에 많은 참여바랍니다!
이주노조MTU
7258   2005-06-05 2005-06-05 18:18
아노아르 위원장 석방, 이주노조 탄압분쇄, 단속추방박살 투쟁 연대단위 2차 회의 일시 : 6월 6일(월) 오전 11시 장소 : 민주노총 서울본부 회의실 노동자는 하나라는 정신으로 투쟁하는 동지들! - 아노아르 위원장 석방과 이주...  
442 AMNESTY INTERNATIONAL started URGENT ACTION! file
관리자
7217   2011-02-22 2011-02-22 18:07
URGENT ACTION TRADE UNIONIST AT RISK OF FORCED DEPORTATION Michel Catuira, President of the Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants’ Trade Union (MTU) in South Korea is at risk of being dep...  
441 고용주 부속물로 노동자 전락시키는 고용허가제 사업장 이동 제한 규탄 기자회견
관리자
7216   2010-10-15 2010-10-15 21:42
- 기자회견문 고용허가제 사업장 변경 3회 제한에 대한 헌법소원 공개변론에 앞서 오늘 헌법재판소에서는 이주노동자들의 사업장 변경횟수를 3회로 제한한 ‘외국인근로자 고용 등에 관한 법률’(이하 고용허가제) 제25조 제4항 ...  
440 이주노동자 권리 짓밟고 법무부로 팔아넘긴 수원노동청 규탄집회 file
MTU이주노조
7172   2007-10-09 2007-10-09 04:08
7년간 일한 사업장에서, 악질사업주의 신고로 출입국으로 넘겨진 인도네시아 이주노동자 아햐는 보증금 100만원에 보호일시해제되어 석방되었습니다. 그는 사업주 앞에서 자신이 어떤 권리를 침해당했는지에 대한 규탄을 벌이면서 노...  
439 이주노동자 숙식비 사전공제 지침 문제점 및 대안 모색 토론회 file
관리자
7170   2017-04-20 2017-11-13 14:39
 
438 성,인종차별 문제 토론회 Forum on Gender-Racial discrimination in South Korea file
MTU이주노조
7155   2009-08-21 2009-08-21 16:32
함께 참여해 주세요~  
437 G-20을 빌미로 한 단속추방 반대 농성 첫번째 소식 file
관리자
7152   2010-07-20 2010-07-20 18:01
“우리는 범죄자가 아니다! 우리는 테러리스트가 아니다!” We are not criminals! We are not terrorists! G-20을 빌미로 한 단속추방 중단 농성 Sit-in Struggle against the crackdown in the name of G-20 첫 번...  
436 서울 출입국관리소 앞 릴레이 농성 file
MTU이주노조
7152   2008-07-09 2008-07-09 14:23
[공동행동] 서울출입국앞 규탄 릴레이 농성 중_08.07.08 강제단속 추방 중단과 출입국관리법 개악 저지를 위해 이주공동행동 차원에서 서울출입국관리소 앞 릴레이 농성을 하고 있습니다. 7월 8일 이주노조에 이어 릴레이 농성에...  
435 MTU Speech in 4.26 Mayday Rally
MTU이주노조
7144   2009-04-29 2009-04-29 19:28
Anyeong haseyo! I am an EPS worker and a member of MTU. We are here, not only to call attention to the migrant societies needs, but to build solidarity amongst all the workers here in Korea an...  
434 G-20을 빌미로 한 이주민 탄압 중단하라!
관리자
7110   2010-05-07 2010-05-07 18:02
G-20을 빌미로 한 이주민 탄압 중단하라! ● 2010년 5월 4일, 법무부는 6월 1일부터 8월 31일까지 미등록 이주자 집중 단속 기간을 정했다고 발표했다. 법무부의 보도자료에 따르면, 이 방침은 5월 6일부터 시작되어 5월 30일까...  
433 8월 20-21일 민주노총 이주노동자 노동기보권 쟁취를 위한 국제회의 공동성명 file
MTU이주노조
7074   2007-08-27 2007-08-27 16:17
2007 International Conference on Defending and Promoting the Basic Rights of Migrant Workers Join Resolution The basic labor rights of migrant workers, who now suffer greatly from low wages, exploi...  
432 4.30 2시 보신각 이주노동자 메이데이 집회에 함께 해주세요(한,영,네팔) Guarantee Fundmental Labor Rights for Migrant Workers! file
관리자
7017   2017-04-20 2017-11-13 14:38
 
431 [속보] 크리스티앙 동지 강제추방 사실 확인 3
MTU이주노조
7016   2005-08-08 2005-08-08 18:54
크리스티앙 동지가 인천공항외국인보호소로 옮겨진 뒤 소통할 수 있는 방법이 없었습니다. 그리고 단식투쟁 소식이 알려지자 마자 다음날 저녁에 강제추방 당한 것으로 보입니다. 오늘 아침에 독일에서 크리스티앙 동지가 이주노조...  
430 국제앰네스티, 2009년 연례보고서에서 한국 이주노동자 문제 지적
MTU이주노조
6973   2009-06-03 2009-06-03 08:00
국제앰네스티 한국지부는 6월 2일 기자회견을 통해 국제앰네스티의 2009년 연례 인권보고서를 발표하였다. 전 세계적으로 경제위기 시대에 인권이 몰락하고 있다며 국제앰네스티는 인권 가치의 보장을 촉구했다. 이를 위해 국제앰네...