प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन गरेको एक मात्र स्वतन्त्र मजदुर युनियन हो . यसले निरन्तररुपमा प्रवासी मजदुरको बिभ...
관리자 조회 수 102
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरु स्वयमले गठन गरेको एक मात्र स्वतन्त्र मजदुर युनियन हो . यसले निरन्तररुपमा प्रवासी मजदुरको ब...
관리자 조회 수 321
प्रवासी मजदुरको हक अधिकार ,स्वतन्त्रता र समानताको निमित्त आवाज उठाउदै आइरहेको प्रवासी मजदुरहरुको एक मात्र युनियन प्रवासी मजदुर युनियन एमटियुले सदाझैँ य...
관리자 조회 수 192
.कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले निय...
관리자 조회 수 249
कोरियामा प्रवासी मजदुर स्वयमले प्रवासी मजदुरहरुकै समानता र हक अधिकार प्राप्तिको निम्ति गठन भएको एक मात्र मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले नि...
관리자 조회 수 691