글 수 649
번호
제목
글쓴이
공지 एमटियुले सउल (एमटियु हल) मा १० तारिक मजदुर कानुन ,इपिएस ,डब्लुपीएसको बारेमा शैशिक कार्यक्रम गने file
관리자
10597   2019-11-02 2019-11-03 16:58
공지 एमटियुले फ्यंगथेकमा जुलाई १४ तारिक आइतबार २०१९ बृहत र्यालीको योजना गर्ने file
관리자
9274   2019-07-02 2019-07-02 16:47
공지 एमटियुले मोक्पो साम्हो चोतारिको सहकार्यमा जुन ३० तारिक आइतबार मोक्पो फुटबल ग्राउन्डमा शिक्षिक कार्यक्रम गर्न file
관리자
7629   2019-06-24 2019-06-24 21:26
공지 एमटियुले यो महिना जुन २३ तारिक किम्पोमा शैशिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
7493   2019-06-13 2019-06-13 18:29
공지 एमटियुले जनवरी २७ तारिक उइजंगबुमा नया बर्ष २०१९को शुभकामना आदान प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
14171   2019-01-03 2019-01-03 17:35
공지 एमटियुले डिसेम्बर १६ तारिक अन्तराष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिबस मनाउने file
관리자
16645   2018-12-03 2018-12-03 21:57
공지 एमटियुले ओसानमा नोभेम्बर १८ तारिक आईतबार शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने file
관리자
17925   2018-10-31 2018-10-31 11:19
공지 प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)ले अक्टोबर १४ मा बृहत रेल्लीको आयोजना गर्ने file
관리자
22154   2018-10-10 2018-10-10 14:39
공지 [성명] 고용허가제 실시 14년에 부쳐, 굽힘 없는 투쟁으로 한국 사회 이주노동을 새로 쓰자!
관리자
18030   2018-08-13 2018-08-13 14:30
공지 Migrant Workers Pre Rally file
관리자
23322   2018-07-23 2018-07-23 16:50
69 [이주노조]5월 25일 오후 2시 의정부출입국 앞 집회 연대바랍니다!! file
MTU이주노조
3652   2007-05-23 2007-05-23 13:31
[이주노조]5월 25일 의정부출입국 앞 집회 연대바랍니다!! 2월 11일 여수화재참사가 발생한지 3개월밖에 지나지 않았건만 출입국의 인간사냥은 더욱 더 거세게 진행되고 있습니다. 특히 경기북부 지역을 담당하고 있는 의정부 출...  
68 자만 동지가 1월 17일 방글라데시로 떠났습니다. file
MTU이주노조
3652   2007-01-18 2007-01-18 19:42
자만 동지가 1달여의 생활을 마치고 본국으로 돌아갔습니다. 그간 힘차게 보호소 내에서 이주노동자 인권을 위해 투쟁하시며 외곽의 단속추방 중단운동을 이끌었던 자만 동지께 깊은 동지애를 보냅니다. 함께 투쟁을 전개하셨던 ...  
67 [여수공대위]유족들에 대한 진지한 협의요청도 없이 법대로 하자는 법무부의 무례한 태도에 분노한다!
MTU이주노조
3647   2007-03-10 2007-03-10 18:15
유족들에 대한 진지한 협의요청도 없이 법대로 하자는 법무부의 무례한 태도에 분노한다. 지난 3. 8. 법무부가 주최되어 여수시 상공회의소에서 유가족 및 피해자들을 상대로 “화재사고 관련 국가배상절차 설명회”를 가졌다고 ...  
66 [논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다
MTU이주노조
3647   2007-02-02 2007-02-02 18:20
[논평] 법원의 이주노동자노동조합설립 인정 판결을 환영한다 오늘(1일) 서울고등법원은 이주노동자노동조합이 제기한 항소심 재판에서 이주노동자노동조합 설립신고서반려처분을 취소하라는 판결을 했다. 이번 항소심 판결은 이주노동...  
65 <b>[현장집회]</b>이주노동자의 정당한 요구를 짓밟고 경찰에 팔아넘긴 악질사업주 "대도마루" 규탄대회
MTU이주노조
3646   2007-09-12 2007-09-12 13:56
1. 지난 8월 23일 오전 경인지방노동청 수원지청에서는 퇴직금 체불로 진정하여 조사를 받던 이주노동자 아햐(Ahya,인도네시아,31)가 사업주의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 노동부 지청 내에서 단속되어 출입국관리사무소로 넘...  
64 여수참사사건 축소&#8228;은폐에 유가족은 분노한다! 사고현장 즉각 공개하라!
MTU이주노조
3646   2007-02-20 2007-02-20 11:36
여수참사사건 축소․은폐에 유가족은 분노한다! 사고현장 즉각 공개하라! 1. 과연 누가 범죄자이고, 누가 죄인인가! 여수보호소에 수감되어있던 이들은 대부분 산업현장에서 일하던 노동자였다. 그러나 법무부는 ‘불법체류’라는...  
63 &lt;성명&gt; 정부는 ‘외국인 보호소’에 구금된 난민 신청자들의 인권을 보호, 개선하라!
MTU이주노조
3645   2006-12-27 2006-12-27 19:03
정부는 ‘외국인 보호소’에 구금된 난민 신청자들의 인권을 보호, 개선하라! 지난 12월 13일부터 5일간 ‘외국인 보호소’에 구금된 12인의 난민 신청자들이 자신들의 처지를 알리고자 단식을 벌였다. 이것은 한국에서 난민 신청...  
62 [함께합시다]12월 5일 ,12월 9일 이주노조탄압분쇄를 위한 행동에 함께합시다 file
MTU이주노조
3641   2007-12-02 2007-12-02 23:10
12월 5일 이주노조 지도자 3인 석방 및 이주노조탄압분쇄를 위한 서울출입국사무소앞 규탄집회 12월 9일 세계이주민의 날 기념 단속추방중단! 출입국관리법개악저지! 이주노조탄압분쇄를위한결의대회  
61 [제안] 각국 이주노동자 공동체에게 공동체 모임 소집을 제안 드립니다.
MTU이주노조
3641   2007-06-27 2007-06-27 14:40
한글 제안문) 이주노조가 각국 이주노동자 공동체에게 공동체 모임 소집을 제안 드립니다. 현재 우리 이주노동자들은 8월 1일부터 시작되는 정부의 대대적인 단속 직전에 있습니다. 지난 2003년 말부터 단속이 시작되자 불과 몇...  
60 [질의] 아노아르 후세인 출국 과정에서 일어난 인권 침해 등에 대한 출입국 발송 질의서
MTU이주노조
3628   2007-08-02 2007-08-02 15:33
질의공문 서울경기인천 이주노동자 노동조합 Seoul ․ Gyeonggi ․ Incheon Migrants' Trade Union 서울 중구 예관동 70-27 미디센터빌딩 304호(100-290) / (위원장 까지만 가풍: 016-712-9155) Homepage: http://m...  
59 [성명]정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라!
MTU이주노조
3626   2007-02-24 2007-02-24 03:45
정부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자 강제 출국을 즉각 중단하라! 2월 23일 법무부는 여수 외국인보호소 화재 참사 피해자들 중 17인을 본국으로 출국시켰다. 이것은 ‘여수 외국인보호소 화재 참사 공동대책위’가 사망...  
58 [토론회]Migrant Workers Speak about their Lives and Struggle in Korea. file
MTU이주노조
3625   2007-07-04 2007-07-04 19:50
"Migrant workers' demands and voices will come out at the Korean Social Forum 2007" During this panel discussion migrant workers, refugees and female migrants will speak about their lives in Korea and abou...  
57 [성명] 출입국관리법 개악 시도를 중단하라!
MTU이주노조
3624   2007-11-20 2007-11-20 15:55
<성명> 이주노동자들을 더욱 가혹한 처지로 내 몰 출입국관리법 개악 시도 즉각 중단하라! 법무부는 11월 8일 출입국관리법 일부개정법률안을 입법 예고했다. 이 안은 미등록 이주노동자들에 대한 단속 권한의 대폭 강화와 난민...  
56 국제연대 활동 보고
MTU이주노조
3623   2007-12-03 2007-12-03 12:54
International Appeals 1. Call for Solidarity requesting protest letters faxed to the Ministry of Justice sent to unions, national centers, migrant organizations and human rights organizations. (Call se...  
55 [토론회] 산별노조 전환과 이주노동자 권리 file
MTU이주노조
3619   2007-03-19 2007-03-19 09:25
산별노조 전환과 이주노동자 권리보장 - 민주노동당 정책위원회 홍원표 □ 주요 내용 - 이주노동자 운동의 역사, 현황(간략 소개) - 노동운동이 왜 이주노동자 문제에 주목해야 하는가? - 내국인 노동자와 이주노동자 간의 갈등...  
54 2.11-2.28 이주노조 여수 외국인보호소 화재 참사 정부 규탄 활동 보고
MTU이주노조
3615   2007-03-01 2007-03-01 19:57
2.11-2.28 이주노조 여수 외국인보호소 화재 참사 정부 규탄 활동 보고 2월 11일- 12일 이주노조 운영위에서 긴급 논의 및 여수 현지 방문, 조문단 파견 2월 12일 여수외국인보호소 화재 참사 문제 대응을 위한 제 단체 서...  
53 10.7-10.25 단속 소식
MTU이주노조
3608   2007-10-25 2007-10-25 19:49
10월 25일 13:05 동대문 시장 단속 19:30 동두천역 단속, 이주노조 조합원 1명 단속 10월 24일 성수, 뚝섬 단속, 이주노조 조합원 1명 단속 동대문 단속 10월 22일 12:50 안산역 주변 단속 경기도 광주에서 50여 명 단속됨...  
52 &lt;이주노조 속보&gt; 이주노조 경기중부지부 자만 지부장을 즉각 석방하라!! file
MTU이주노조
3607   2006-12-11 2006-12-11 19:08
〈속보〉이주노조 경기중부지부 자만 지부장을 즉각 석방하고 단속을 중단하라! 오늘(12월 11일) 오후 1시 경 군포 지역에서 작업장을 돌며 단속을 하던 단속반에 걸려 자만 지부장이 일을 하던 도중 연행돼 수원출입국사무소로 ...  
51 3.17 이라크 침공 4년 규탄 국제공동반전행동. file
MTU이주노조
3603   2007-03-12 2007-03-12 12:09
3.17 이라3.17 이라크 침공 4년 규탄 국제공동반전행동.  
50 &lt;성명&gt; 서울고등법원의 이주노조 설립신고반려처분 취소 판결을 환영하며
MTU이주노조
3603   2007-02-01 2007-02-01 13:51
한국 정부는 이주노동자 노동조합을 즉각 인정하라! -서울고등법원의 이주노조 설립신고반려처분 취소 판결을 환영하며 2월 1일 서울고등법원 제11특별부 재판부(재판장 김수형 판사)는 이주노조의 노조설립신고서반려처분취소청구를 기...